Учебни програми фризьорство

Фризьорството е една от най-вълнуващите и бързо развиващите се професии. Стилът и външният вид са важни в обществото и търсенето на фризьорски услуги винаги е налице.
Фризьорството също е една от най-креативните, социални и вълнуващи индустрии и кариерни пътеки, които можете да предприемете. Като фризьор, вие имате възможност да срещате нови хора всеки ден, да ги правите да изглеждат и да се чувстват фантастични.

  

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ Б “ ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код: 815“Фризьорски и козметични услуги”,
ПРОФЕСИЯ:код: код 8150101 “Фризьор”
СПЕЦИАЛНОСТ: код 815010 “Фризьорство”

Прием:
Срок на обучение: 5 месеца
Общ брой часове: 660 часа
Брой часове по теория: 237 часа
Брой часове по практика: 423 часа
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна,
самостоятелна и дистанционна
Организационна форма: квалификационен курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ
а/ Минимална възраст – навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документ за входящо образователно равнище
– завършено минимум основно образование

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА) След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, специалност “Фризьорство”, обучаваният трябва:

да знае: Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място;Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник;Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с клиентите;Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;Цел и задачи на материалознанието; Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранванена косата;

Анатомия и физиология на кожата;

Козметичните недостатъци;

Физиологичното действие на масажа;

Новостите в козметиката;

Методите на хигиената;

Пропорциите на човешката фигура;

Основните понятия от цветознанието;

да може:

Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ;Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва информационните системи в професията;

Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език;

Дезинфектира инструментите;

Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;

Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;

Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;

Подстригва дамска коса с ножица или бръснач;

Подстригва силно къдрави коси;

Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;

Изработва фризури при обикновени и специални случаи;

Извършва студено дълготрайно къдрене;

Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;

Извършва частично изсветляване на косата;

Боядисва коси в различни тонове;

Извършва къносване на косата, маслена баня и обагряне на върховете;

Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене,

боядисване и изсветляване на дамска коса; Работи с компютърни графики и изображения на дамски прически;


Център за професионално обучение Сузи гр.Пловдив Ви очаква! Свържете се с нас за детайли относно записване на курс по фризьорство или изпратете запитване. Обещаваме да Ви отговорим в най-кратък срок.

Форма за обратна връзка