Учебни програми козметика

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ Б “ ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление: Фризьорски и козметични услуги 815
Наименование на професията: Козметик 815020
Наименование на специалността: Козметика 8150201

Прием:

Срок на обучение: 5 месеца

Общ брой часове: 660 часа

Брой часове по теория: 237 часа

Брой часове по практика: 423 часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна,

самостоятелна и дистанционна

Организационна форма: квалификационен курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ
а/ Минимална възраст – навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документ за входящо образователно равнище
– завършено минимум основно образование

I. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

След завършване на професионалното обучение по професията или специалноста,обучаваният трябва:

да знае:
– типове, структура и грижи за кожата, кожните придатъци

– заболявания и възрастови особености на кожата

– обзавеждане на козметичния кабинет и организация на работното място

– основните козметични процедури и спецификата им

– видове масаж и основни масажни похвати

– да експлоатира правилно козметичните препарати

– основните правила за безопасна работа, изискванията за пожарна и аварийна безопасност

– правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно КТ

– хигиенни изисквания при работата с клиенти и обслужването на апаратите

– да може:

– да диагностицира отделните типове кожа и констатира наличието на заболявания по кожата и прдатъците и

– да подбира и прилага целесъобразно козметичните процедури

– да извършва апаратно третиране

– да прави профилактика и третиране на старееща, пигментирана кожа и акне

– да прилага фитотерапия и ароматерапия в козметиката

– да владее няколко вида козметичен масаж

– да предложи вида на маникюр съобразно структурата на ноктите на клиента

– да организира естетично и целесъобразно работното си място


Център за професионално обучение Сузи гр.Пловдив